Il·lustració
Llengua de signes catalana
Client:
Projecte particular

Projecte:
l·lustracions per a una tesi doctoral sobre LLenguatge de Signes Català. S'han realitzat 102 signes.

Il·lustració:
RGR